logo

Actualitat Notícies

Aquests són els requisits que un consumidor ha de complir perquè no li tallen llum, gas o aigua per impagament

L'associació de consumidors Facua va traslladar al Ministeri de Consum, en una reunió per videoconferència mantinguda divendres passat, una sèrie de reivindicacions. Entre elles, va sol·licitar al Govern que prohibira els talls de subministrament d'electricitat, gas i aigua per impagament en aquells casos en els quals els consumidors presenten la condició de vulnerable, vulnerable sever o en risc d'exclusió social. Aqueixa mesura ha sigut recollida per l'Executiu en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19, que es va publicar en la nit del dimarts en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Facua detalla quins requisits ha de complir un consumidor per a acollir-se al dret de no talle.

La mesura entra en vigor a l'abril i protegeix a consumidors vulnerables (la seua figura està regulada en un Reial decret de 2017). A partir d'abril, els subministradors d'electricitat, gas natural i aigua no podran tallar el servei per impagament a aquells consumidors en els quals concórrega la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d'exclusió social. “Aquesta mesura -expliquen des de l'associació- és una de les reivindicacions que *Facua va traslladar al Ministeri de Consum en una reunió per videoconferència mantinguda divendres passat”. Inclosa en el Capítol 1 del Reial decret, dedicat a les mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, la garantia de subministrament d'aigua i energia a consumidors vulnerables està regulada en el seu article 4.

Quins consumidors estaran protegits
Els consumidors vulnerables, vulnerables severs o en risc d'exclusió social, condicions definides en els articles 3 i 4 de el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics. Així -informa *Facua-, tindrà la consideració de consumidor vulnerable el titular d'un punt de subministrament d'electricitat, llum o gas natural en el seu habitatge habitual que, sent persona física, estiga acollit a la tarifa *semirregulada, denominada preu voluntari per al xicotet consumidor (*PVPC), i acredite que compleix els següents requisits:

a) Que la seua renda o, cas de formar part d'una unitat familiar, la renda conjunta anual de la unitat familiar a què pertanga siga igual o inferior:

- a 1,5 vegades el Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*Iprem) de 14 pagues, en el cas que no forme part d'una unitat familiar o no hi haja cap menor en la unitat familiar;

- a 2 vegades l'índex *Iprem de 14 pagues, en el cas que hi haja un menor en la unitat familiar;

- a 2,5 vegades l'índex *Iprem de 14 pagues, en el cas que hi haja dos menors en la unitat familiar. A aquest efecte, es considera unitat familiar a la constituïda conforme al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

b) Estar en possessió del títol de família nombrosa.

c) Que el propi consumidor i, en el cas de formar part d'una unitat familiar, tots els membres de la mateixa que tinguen ingressos, siguen pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la quantia mínima vigent a cada moment per a aquestes classes de pensió, i no perceben altres ingressos.

Els multiplicadors de renda respecte de l'índex *Iprem de 14 pagues establits en la lletra a) s'incrementaran, en cada cas, en 0,5, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies especials:

a) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tinga discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

b) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar acredite la situació de violència de gènere, conforme al que s'estableix en la legislació vigent.

c) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tinga la condició de víctima de terrorisme, conforme al que s'estableix en la legislació vigent.

Els consumidors considerats vulnerables severs -expliquen des de l'associació- són aquells que compleixen els requisits dels vulnerables amb situacions agreujades pel que fa als seus ingressos econòmics. Els usuaris en risc d'exclusió social estan, òbviament, protegits per la mesura, atés que són els que compleixen els requisits per a ser considerats vulnerables severs i a més estan sent atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que finance almenys el 50% de l'import de la seua factura de la llum.

Consulta la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías