logo

Actualitat Notícies

El govern cerca afavorir a consumidors vulnerables a través del seu bo social d'electricitat

Dins de les prestacions que inclou el Bo Social de mesures socials en defensa de l'ocupació, s'ha creat una nova categoria de consumidor vulnerable vinculada a la despesa en consum elèctric, amb dret a percebre les ajudes que s'inclouen dins aquest apartat.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha indicat que, perquè un consumidor d'energia elèctrica puga ser considerat com a consumidor vulnerable, ha d'acreditar que el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de la seua unitat familiar, es troba en situació de desocupació, està sent afectat per un ERTE i, en cas de ser empresari, haja vist reduïda la seua jornada per motius de cures o similars, suposant això, una pèrdua substancial d'ingressos.

A més, el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar corresponents al mes anterior a la presentació de la sol·licitud del bo social completa ha de ser inferior a:

  • 1,5 vegades la dotzena part de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples de 14 pagues, en el cas que no forme part d'una unitat familiar o no hi haja cap menor en la unitat familiar;
  • 2 vegades la dotzena part de l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi haja un menor en la unitat familiar;
  • 2,5 vegades la dotzena part de l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi haja dos menors en la unitat familiar.

Aquests multiplicadors de renda respecte a l'índex IPREM de 14 pagues, s'incrementaran en 0,5 sempre que se de alguna de les següents circumstàncies especials: Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tinga discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, acredite la situació de violència de gènere, conforme al que s'estableix en la legislació vigent, tinga la condició de víctima de terrorisme, es trobe en situació de dependència reconeguda de grau II o III o que la unitat familiar està integrada per un únic progenitor i, almenys, un menor.

La possibilitat de continuar rebent la prestació que corresponga, així com la consideració de “consumidor vulnerable” s'extingirà en quan la persona deixe de trobar-se en les circumstàncies que havia declarat inicialment, estant aquest obligat a comunicar-ho al seu comercialitzador de referència en el termini d'un mes. En qualsevol cas, la nova condició de consumidor vulnerable i, per tant, el dret a percebre el bo social, s'extingirà amb data 30 de juny de 2021.

Com acreditar que s'és consumidor vulnerable

Per a confirmar aquesta condició i sol·licitar la percepció del bo social, el consumidor ha de remetre al seu comercialitzador de referència a través de l'adreça de correu electrònic que aparega en la seua pàgina web, el model de sol·licitud i declaració responsable disponible en aquesta pàgina web.

Així mateix, ha d'adjuntar la següent documentació: Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions en cas de situació legal de desocupació, certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi. Un altre dels documents a presentar és una declaració responsable del sol·licitant relativa al compliment dels requisits econòmics.

També, còpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que forme part d'una unitat familiar, còpia del NIF o NIE de cadascun dels membres per als quals aquest document siga obligatori. Certificat d'empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar i llibre de família en el cas que existisca una unitat familiar.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías