logo

Actualitat Notícies

Moratòria en pagament d'hipoteques: què, com, per qui

Urgeix actuar per a evitar les greus conseqüències del COVID-19 en la vida i l'economia dels usuaris, però aquesta mesura és massa limitada i seran pocs els qui puguen aprofitar-la.

Coronavirus i hipoteques: la moratòria no servirà per a molts usuaris
El Govern espanyol, entre altres mesures dirigides a afrontar les conseqüències econòmiques i socials de la crisi del *coronavirus, ha aprovat una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques destinades a adquisició de l'habitatge habitual. L'objectiu d'aquesta mesura és evitar que els consumidors els ingressos dels quals s'hagen vist disminuïts a conseqüència de l'epidèmia de *coronavirus caiguen en una situació d'impagament de les seues hipoteques, però molts dels consumidors afectats per la nova situació no podran aprofitar-la.

Qui pot retardar el pagament de la hipoteca?
La mesura està destinada només als “supòsits de vulnerabilitat econòmica”. Poden acollir-se els qui hagen perdut l'ocupació i els autònoms que hagen tingut una pèrdua substancial d'ingressos o vendes (d'almenys un 40%), sempre que:

Els ingressos de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud, no superen, amb caràcter general, 3 vegades el *IPREM mensual, és a dir 1.613,52 euros. Però:
Aqueix límit s'incrementarà en 53,78 euros per cada fill a càrrec (80,68 en cas de famílies monoparentals) i també en 53,78 per cada membre de la unitat familiar major de 65 anys.
Si algun dels membres de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que li incapacite de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 2.151,36 euros, més les quantitats addicionals que corresponguen per cada fill a càrrec
Si l'hipotecat pateix paràlisi cerebral, té una malaltia mental o discapacitat intel·lectual (amb grau de discapacitat igual o superior al 33%) o discapacitat  física o sensorial (amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%) o patisca una malaltia greu que incapacite a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 2.698,20 euros.
El decret no defineix la forma de càlcul dels ingressos mensuals: no concreta si són ingressos bruts o nets, si es tenen en compte els ingressos del treball o també altres rendes, com a interessos, dividends, lloguers, o què  ocorre si són ingressos que no tenen periodicitat mensual, com per exemple una paga extra.

Requisits molt restrictius
A més dels límits d'ingressos serà necessari complir requisits addicionals:

 • La quota de la hipoteca, més les despeses i subministraments bàsics (entenem com a tals, ja que no s'especifica, la llum l'aigua el gas i les telecomunicacions) ha de ser igual o superior al 35% dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • És necessari que, a conseqüència de l'emergència sanitària causada pel coronavirus, es produïsca  una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques de la unitat familiar, de manera que la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'haja multiplicat per almenys 1,3.

Com sol·licitar la moratòria d'hipoteca pel coronavirus?
Si compleixes els requisits, des del 19 de març es pot sol·licitar la moratòria. El termini s'allarga fins a 15 dies després del termini de vigència del decret (en principi, per tant, fins al 3 de maig).

Pots fer-ho directament en l'entitat aportant la documentació necessària, però atent, pren nota, perquè necessitaràs molta "paperassa":

 • Declaració de l'usuari que compleix els requisits exigits per a acollir-se a aquesta mesura.
 • En cas d'haver-se quedat en atur, certificat de desocupació, emés pels serveis d'ocupació de la CCAA, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • En cas de cessament d'activitat dels treballadors autònoms certificat acreditatiu emés per l'Agència Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d'empadronament.
 • Escriptures de compravenda de l'habitatge i de la hipoteca.
 • Si és necessari, declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral.
 • Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar, que servirà per a verificar les titularitats d'immobles inscrites a favor de cadascun d'ells. 
   

Quin efecte té en l'usuari?
Les entitats tenen un termini màxim de 15 dies per a aplicar la moratòria. No poden denegar aqueixa aplicació però, si després de concedir-se, es comprova que el sol·licitant no reunia els requisits, recauran sobre ell totes les conseqüències i haurà de pagar danys i perjudicis.

En la pràctica la moratoria només suposa que la hipoteca es “congela”: no es paguen quotes ni es generen interessos durant el termini de vigència de la mesura. És només un ajornament del pagament: la hipoteca s'allargarà el termini de la hipoteca el mes o mesos que dure la moratòria.

Una mesura necessària, però...

Seran pocs els consumidors que es puguen beneficiar d'aquesta mesura, perquè els requisits són molt restrictius i exigeix aportar molta documentació de diferents organismes, i que donades les circumstàncies generades per la crisi del coronavirus només es podran obtindre online (el que és un problema afegit, perquè els col·lectius especialment vulnerables poden no disposar de les competències o els mitjans digitals suficients per a realitzar els tràmits). Sabem que alguns organismes estan habilitant procediments per a sol·licitar la documentació si necessitat de requisits com el certificat digital.

Pot haver-hi solucions més senzilles que permetrien alleujar la càrrega hipotecària sense necessitat de complir tants requisits.

Imposant a les entitats l'obligació d'acceptar les sol·licituds de manca que presente qualsevol consumidor, per un termini mínim de dos mesos, prorrogable si les circumstàncies el requereixen.
En funció de les necessitats, podria ser una manca total, en la qual es deixa de pagar la quota de la hipoteca, o una manca parcial en la qual només es paguen interessos, però no es retorna capital: per a fer-se una idea, en una manca parcial d'una hipoteca amb un capital pendent de 100.000 euros i termini pendent de 15 anys, referenciada a #Euribor +1, pagarien 59,33 euros en lloc de 585,91 euros. Això sí contribuiria a alleujar la pesada càrrega hipotecària de moltes llars.

Consulta la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías