logo

Comerç electrònic

 

Què dades ha de proporcionar al consumidor una empresa que ven mitjançant Internet?

El venedor ha d’ingormar de la seua identitat, la seua denominació legal, el seu domicili i els seus nombres telefònics, així com qualsevol altre medi pel que el consumidor puga contactar amb la empresa. A més a més, s’ha d’oferir información sobre preus, que han d’expresar-se en moneda nacional, i tots els càrrecs addicionals per l’enviament dels productes, si existeixen, expressats clarament. Així mateix, també han d’especificar-se les condicions i les formes de pagament.

Amunt

He comprat un producte per Internet i no acomplix les característiques que indica la publicitat de la pàgina Web, tinc dret a tornar-ho?

Si. Si no està conforme amb la compra, vosté pot tornat el producte en un termini de sis dies en el momento en que reba el be o, si es tracta d’un servei, des de el momen en que firma el contracte, sense necesitat d’alegar cap motiu i abonant únicament els gastos de devolució. Per això, és imprescindible que, abans de que finalitze terme, es comunique al venedor la seua decisió per algún medi que deixe constancia fefaent, com per exemple, burofax, telegrama, etc.

Amunt

Abans de donar les meues dades personals i els de la meua tarjeta de crèdit, cóm puc saber si la pàgina on vaig a realitzar la compra és segura?

Fixe’s en que la URL o barra de dirección comencé per https// i busque un cFíjese en que la URL o barra de dirección comience por https// y busque un cadenat o clau a la part inferior del navigador. Si està tancat o s’ilumina significa que vosté es troba a una pàgina segura.

Amunt

Vaig comprar un ardinador a una pàgina Web fa dor mesos i encara no l’he rebut. En quant de temps deurien d’entregarme’l?

Segon establix la llei, el terme d’entrega no pot ser superior a 30 dies des que es realitza el producte sol·licitat no estiga disponible, ha d’avisar-lo per a que vosté puga demanar la devolució del importe pagat. Aquesta devolució s’ha d’efectuar en un terme màxim de 30 dies. Si no es fa així, vosté podrá reclamar el doble de la quantitat que haja pagat.

Amunt

Si tinc qualsevol problema al comprar per Internet, cóm i on puc reclamar?

Si la seua reclamació es sobre garanties, fulles de reclamacions, publicitat enganyosa o temes rel·lacionats amb prestacions incorrectes del servei, ha de dirigir la seua queixa a l’oficina municipal d’informació al consumidor del seu municipi, i en cas de que no hi haja, als Serveis Teritorials de Consum de la seua Província.

Amunt

 

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías