logo

Cursos d'ensenyança

El contracte ha de ser d’uny any natural de duració o pot ser per curs escolar? S’entén com a prorrogat automàticament o cal que es signe un cada mes de setembre?

El contrato debe firmarse cada año, aunque puede ser también por curso escolar.

Amunt

Si m’inscric a un curs d’ensenyament no regalt, han de fer-me factura al momento del pagament?

Sí, els centres estàn obligats a entregar factura, rebut o justificant de cada pagament i en ells han de figurar els següents dades:

 • Identitat dels contractants.
 • Denominació del curs.
 • Import total del curs, desglosant la cantitat corresponent al IVA.
 • Lloc i data d'emissió.

Amunt

Després de firmar un contracte per a realitzar un cur a distancia i haver-ho començat, m’he adonat de que em va a ser imposible pagar-lo. Així ho he comunicat a la empresa i els he sol·licitat la rescissió del contracte, però es nega a cancelar-lo. Què hi puc fer?

Vosté no té dret a trencat eixe contracte. El document signat és un acord privat entre el consumidor i l'empresa, amv una sèrie de drets i obligacions per als signants. Un contracte no pot rescindir-se unilateralment excepte als casos que vinguen especificats en ell. L'empresa pot emprendre accions legals per a defendre el que considere els seus interesos econòmics en cas de que el consumidor es negue a pagar el contractat.

Amunt

Vaig contractar un curs a distancia amb una empresa per les bones condicions que oferia a la seua publicitat. Una volta signat vaig adonarme’n de que les condicions ‘havien modificat sense causa justificable. La empresa diu que la publicitat no era vinculant i que es remet al signat.

Les normes de protecció dels drets dels consumidors estableixen clarament que es pot exigir el compliment de la publicitat. El seu contingut, les prestacions propies de cada producte o servei i les condicions i garanties seràn exigibles encara quan no hi figuren expressament al conctracte signat o al documet o comprovant rebut.

Amunt

Un comercial vingué a ma casa i em va convencer per a realitzar un curs d’anglés a distancia. No obstant, quan m’ha arribat el material m’he penedit de la decisió que vaig pendre. Puc posar fi al contracte?

Sí. Vosté té dret a tornar el material en un terme de set dies des de el moment en que ho reba al seu domicili, sense necesitat d'al·legar cap motiu i abonat únicament els gastos de devolució. És imprescindibles que, abans de que finalitze eixe terme, li comunique al venedor la seua decisió per algun medi que deixe constància fefaent, com burofaz, telegrama, etc.

Amunt

He finalitzat un curs d’Internet a una academia. Puc sol·licitar un diploma que ho acredite?

Sí. Una volta finalitzat el curs, vosté té dret a sol·licitar que li entreguen un diploma o certificat, on ha d'aparèixer la següent informació:

 • El nom i domicili de l'acadèmia.
 • Les dades del curs (nom i continugt, hores lectives i hores de pràctiques)
 • La llegenda "Ensenyament no reglat i sense caràcter oficial".
 • El nom de l'alumne.
 • La data i lloc d'expedició.
 • El segell del centre.
 • El signament del seu director.

Amunt

Pot obligar-me una academia a signar un contracte de financiació per a realitzar un curs de dibuix?

No. Vosté té la opció d’escollir si desitja signar financiar o no el pagament. Si decideix fer-ho, té dret a signar el préstec amb l’entitat finacera que desitje. Demane sempre información clara i completa sobre el préstec –terme, tipus d’interès, comisions, etc.- i llegeixca-la amb atenció abans de signar el contracte.

Si pel contrari, decideix optar per la financiació oferida pel centre, és convenient sol·licitar que el crèdit quede expresament vinculat per escrit al contracte d’ensenyament.

Amunt

En cas de tindre un problema amb una academia, cóm puc fer una reclamació?

Si té algun problema, sol·licite el full de reclamacions. Estos establiments tenen oblicació de tindre-la a disposició de l’usuari que la sol·licite. També pot dirigir-se a les oficines de consum on li podràn informar si la empresa està adherida al Sistema Arbitral de consum i, si és així, sol·licitar un arbitratje.

Amunt

S’ha presentat un venedor a ma casa i sense haver-lo trucat i he signat un contracte consistent en un curs d’educació a distància, i en uns dies m’enviaràn el material per al curs. Després d’haver signat el contracte he pensar que el curs no m’interesa, qué hi puc fer?

Es pot revocar el contracte en un terme de 7 dies des que ens arriba el material. És aconsellable revocar el contracte per escrit, de manera que quede constancia. L’idoni és fer-ho mitjançant un burofax, el qual s’envia a través de Correus.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías