logo

Factures i tiques

Tenen obligació les tendes d’article de cuir de donar tíquet o factura de compra amb NIF, preu, IVA, etc?

Qualsevol establiment obert al públic que venga productes o preste serveis al consumidor té la obligació de donar un document acreditatiu del be venut o servei prestat. Si no ho fa, el consumidor ha d’exigir-ho, doncs és la prova de la relació comercial amb l’empresa.

Amunt

Quines dades han d’aparèixer a la factura quan em la facilite després de repostar el supervisor de la gasolinera?

Al document acreditatiu delsuministre de combustible han de figurar, com a mínim, els següents camps:

 • Nom o denominació social, domicili i nombre o codi d’identificació fiscal de l’empresa prestadora del servei.
 • Nombre d’ordre de la factura o del justificant acreditatiu.
 • Tipus de combustible suministrat.
 • Quantitat de litres suministrats.
 • Preu per litres, IVA inclòs.
 • Import total del suministre efectuat.
 • Lloc i data de l’emissió.
 • Firmar o segell del prestador del servei.
 • Matricula del vehívle, sempre que ho requerisca l’usuari.

Amunt

Contracté una mudança i, al acabar, però es van negar a donarme-la. Tenen obligació de entregarme-la?

Sí. Los prestadores de estos servicios están obligados a entregar factura o justificante acreditativo del servicio prestado.

Amunt

Vaig contractar un servei de grua i una volta signat vaig demanar-hi factura, però es van negar a donar-me-la. Tenen obligació d’entregar-me-la?

Els prestadors de tals serveis estàn obligats a expedir i entragar factura o justificant acreditatiu del servei oferit:

 • Nom o raó social, domicili i nombre o codi d’identificació fiscal del prestador del servei.
 • Nombre d’ordre de la factura o justificant acreditatiu.
 • Nombre i domicili del consumidor.
 • Marca, model i matrícula del vehícle objete de transport.
 • Import total a pagar-hi, amb descripció de les operacions realitzades assenyalant l’import i recàrregues aplicats.
 • Firma i/o segell del prestador del servei.
 • Signa i/o seggell del prestador del servei.
 • Data i firma del consumidor.

Amunt

He sol·licitat el servei d’una grua amb càrrec a un segur. Han d’entregar-me factura pel servei? M’han dit que no, però m’agradaria confirmar-ho.

Només deuen entregar factura del servei quan no siguen amb càrrec a un segur. El que sí que han d’entregar en aquest cas es una Ordre de Servei, que deu contindre les següents dades:

 • Nom i cognoms o raó social, domicili i NIF del titular de l’activitat.
 • Nombre de registre industrial, matricula de la grua, nombre de l’autorització de transports i període de validesa.
 • Nom de la companyia asseguradora i domicili i nobre de la pòlissa del segur.
 • Nombre i domicili del consumidor.
 • Marca, model i matrícula del vehícle objecte del transport.
 • Data i hora del començament de la prestació del servei i la prevista per a la finalització.
 • Descripció del servei, recàrrec a aplicar, al seu cas, el nombre de kilòmetres a efectuar al trajecte, punt de partida i destinació.
 • Signa i DNI o passaport i/o segell del prestador del servei.
 • Data, signa i DNI o passaport del consumidor.

Amunt

Té l’hotel la oblicació de donar-me una factura si li la demane?

Els establiments hotelers sempre tenen la obligació d’expedir una factura, encara quan no es sol·licite. A la factura es reflectarà de manera clara:

 • El desglose per dies i conceptes dels serveis prestats.
 • Nombre, categoría i NIF o CIF del titular de l’establiment.
 • Nombre complet del client i el seu DNI del titular o document oficial que ho identifique.
 • Nombre de persones allotjades.
 • Dades d’entrada i eixida.
 • Data de la factura.

Amunt

Tinc dret a demanar fatura pel dinar a un restaurant?

Els restaurants tenen la obligació de donar una factura, on han de constar els distints conceptes, amb el seus preus, per separat i en escritura intel·ligible per al client.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías