logo

Garanties i devolucions

 

Vaig comprar un reproductor de discos DVD que va començar a fallar. Després de comprobar que les falladles es repetien, vaig portar-lo a la tenda on el vaig comprar i em van indicar que ells no donave la garantia sobre el producte, sinó que devia dirigir-me directament al fabricant. Pot la tenda desentendre’s d’acomplir amb les condicions que figuren a la garantia del producte?

No. És el vendedor qui respón ante el consumidor de la conformitat del ben venut, tenint el consumidor l’opció d’escollir entre que el reparen o substituisquen el producte venut.

En conseqüència, és la tenda on el va adquirir la que respón de la conformitat del producte, que en aquest cas, per ser nou, te una garantía de dos anys.

Amunt

Vaig comprar un telèfon i al contracte de venda figurava una clàusula que m’obligava a renunciar a reclamar en cas de que l’aparell fora defectuós. És això legal?

Aquesta clàusula és nula, pel que el consumidor pot exercir sense cap problema el seu dret a reclamar.

Amunt

Tinc un problema amb un televisor en garantía i el tècnic que m’ha enviat el venedor vol cobrarme els gastos per desplaçar-se al meu domicili. He de pagar?

La reparació del be es gratuïta, e inclou gastos de desplaçament. L’article 120 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, estableix que tant la sustitució com la reparació de l’objecte seràn gratuïtes per al consumidor, i s’entén que eixa gratuïtat compren els gastos necessàris realitzats per a subsanar la falta de conformitat dels bens amb el contracte, especialmente d’enviament.

En aplicació de l’anterior, si li cobren els gastos del desplaçament u altras necessàris per adequar el be al que va comprar, podría negarse a pagarlos o, en el seu cas, podría exigir que els pagar el venedor.

Amunt

He comprat un vestit i al arribar a casa he vist que tenia una costura trencada, però es tracta de l’unic que tenien a la tenda. Quina solució tinc?

Quan, com en aquest cas, la sustitució no és posible, tenen dret a elegir entre una rebaixa al preu o la devolució del producte a canvi dels diners abonats. Vosté decideix.

Amunt

L’establiment no vol fer-se a càrrec dels gastos de reparació de la llavadora que els vaig comprar i que segueix en garantía, així que he decidit pagar-los pel meu compte. Cóm puc reclamar a la tenda eixes quantitats que he abonat?

Acudint a una oficina de consum i formalitzant una reclamació o sol·licitud d'arbitratje. També pot anar als tribunals. Si la quantia de la reclamació no excedeix de 900 euros pot iniciar una reclamació judicial sense necessitat d'advocat i procurador.

Amunt

Quin tipus de solución puc exigir al venedor quan ting problemas amb un producte que està en garantía?

En primer lloc, podrà optar pel que el venedor li repare el be o el substituïsca per altre igual. L'opció està sotmesa a algunes condicions. Així, no cap la substitució al cas de bens que no ademeten sustitució per altre idèntic (per exemple, un obra d'art o una joia original) ni els de segon mà i, en tot cas, quan una sol·lució resulte desproporcionada respecte a l'altra o siga imposible. Això sí, siga quina siga l'opció, serà sempre gratuïta per al consumidor.

En segon lloc, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu:

 • Quan no fora posible la reparació o la substitució
 • Si la reparació i/o la substitució no hagueren pogut portar-se a terme dins d'un temps raonable i sense inconvenients per al consumidor.
 • Per últim, el consumidor té la posibilitat de resoldre el contracte, és a dir, de tornar el be i que es faça un reemborsament del pagat, excepte que el defecte fora d'escasa importància.

Amunt

Vaig comprar-me fa un any una ràdio i s’ha trencat. He anat a la tenda on la vaig comprar per a que siga reparada, però s’han negat i argumenten que s’ha trencat a causa de l’ús. Jo crec que ha sigut per un defecte de fabricació. Puc exigir-lis que l’arreglen gratuïtament acollint-me a la garantía?

Per aicò, abans haurà de demostrar l'origen de la errada. Encara que la garantia legal d'aquest tipus de productes és de dos anys, si mostra la seua falta de conformitat durant els sis primers mesos des de la compra, el venedor ha d'atendre la garantia o, si no està dacord, demostrar que el defecte del producte no es d'origen. Si reclama després dels sis mesos, es vosté qui ha de demostrar que el defecte de fabricació per a que se li aplique la garantia.

Amunt

M’han reparat el televisor en un servei d’assistència técnica, però no acaba de vore’s bé. Què faig?

Pot reclamar a qui li'l va repartir. Totes les reparacions e instal·lacions estàn garantides per tres mesos, sempre i quan l'aparell no siga manipulat per tercers i/o quan l'avaria es produïsca com a conseqüència d'un ús inadequat.

Amunt

Si compre un moble i arribe a un enteniment amb el venedor per a que el porte a casa i el monte, què pasa si després d’uns dies es trenca perque el vamontar malament?

Al suposat de que la instal·lació estiga inclosa al preu de venta, cosa que ha de cosntar a la factura de la compra dels mobles, s'entén que el bé no és conforme si s'ha trencat com a conseqüència d'una instal·lació deficient per part del venedor, i serà ell qui haja de respondre per això.

Amunt

Si jo porte el meu televisor en garantía a reparar i tarden un mes en arreglarlo, perc un mes de la garantía de dos anys?

No. El temps que transcòrrega des de que vosté ho deixe per arreglar fins que li entregue el reparat. El temps que transcòrrega El tiempo que transcurra desde que usted lo deje para arreglar hasta que se lo entreguen reparado, interrumpe el cómputo de los dos años que la ley reconoce. A partir del momento en que le devuelvan el televisor reparado empezará a contar de nuevo el plazo de los dos años.

Además, al estar el televisor en garantía la reparación efectuada tendrá una garantía aparte de seis meses.

Amunt

Vaig comprar unes sabates, però he canviat de ides i els vuic canviar. L’empresa em diu que no em tornen els diners, sino que oferix un vale vàlid per a un any. Açò és legal?

Sí. La llei obliga els comerços a respondre d'un producte només si és defectuós. En la resta de casos, els comerços són lliures d'establir garanties comercials pròpies, com la devolució dels diners o l'extensió d'un val en cas que el client canviï d'idea i vulgui tornar el producte.

Amunt

Quin temps de garantía té un rentaplats?

Si és nou, té una garantia de dos anys. Si és de segona mà, la seva garantia és d'un any, com mínimo.El empresari pot millorar la garantia legal oferint una altra comercial amb avantatges afegides. Això sí, sempre per escrit.

Amunt

La garantía cubrix les peces defectuoses d’una rentadora?

Sí. Les peces han de ser gratuïtes per al consumidor, així com les despeses derivades de la reparació, especialment els de desplaçament, mà d'obra i materials.

Amunt

Si em cobren els gastos de transport per arreglar-me un producte que està en garantía, puc reclamar?

Sí. Segons s'estableix en la llei, tant la substitució com la reparació de l'electrodomèstic són gratuïtes per al consumidor, incloent les despeses que es generin, especialment els d'enviament. Així doncs, vostè es pot negar a pagar aquestes despeses i exigir que els pagui el venedor.

Amunt

Si un moble que està en garantía té un defecte, deu ser el consumidor qui el porte a la tenda per a la reparació gratuïta o la garantía inclou este transport i es el venedor qui ha de buscar-lo al domicili del client?

L'article 120 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 estableix que el venedor té l'obligació d'abonar les despeses necessàries per a esmenar la falta de conformitat del bé. És a dir, l'empresa hauria de posar els mitjans de transport adequats per al trasllat del moble des del domicili del client o, si aquest ho fa pel seu compte, córrer amb les despeses que es produeixin.

Amunt

Vaig comprar un cinturón de cuir rebaixar i el vuic tornar. El tiquet de compra especifica que s’admeten canvis i devolucions en un terme de 30 dies, però encara estic dins el terme, a la tenda no admeten la devolució perque el producte no es d’aquesta temporada. És això legal?

L'article 120 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 estableix que el venedor te l'obligació d'abonar els DESPESES necessaries per a esmenar la falta De conformitat del bé. És a dir, l'empresa hauria de posar a els medios de transport adequats per al Trasllat del moble des de l'domicili del client o, si aquest ho fa paper su compte Quant, córrer amb els despeses que és produeixin.

Amunt

Vaig comprar una falda a una tenda i al arribar a casa vaig comprobar que no era la meua talla, però l’establiment es va negar a acceptar la devolució. Què hi puc fer?

Si l'establiment no anuncia ni a la botiga ni en el tiquet que ofereix la possibilitat de devolució per les seves peces, vostè no podrà reclamar. El comerciant té tot el dret d'oposar-se a canviar-li la peça, ja que no existeix cap legislació que l'obligui ni a tornar els diners ni a canviar el producte: la majoria d'establiments ofereix aquesta possibilitat però com a norma particular i interna. Per això, és important meditar la compra a la botiga i observar bé detalls com la talla abans de passar per caixa.

Amunt

Quina garantia té un vehícle?

 • Si el vehícle és nou, tindrà una garantia de 2 anys, com a mínim.
 • Si és de segon mà, tindrà una garantia d'un any, com a mínim, i podrà pactar amb el venedor un terme de temps major.

Amunt

Vaig traure l’entrada per a veure una pel·licula a un cine d’estiu i quan va començar el pase de la pel·lícula, era altra. Puc demanar-hi que em tornen els diners?

En aquest cas vosté com a consumidor té dret a que el preu de l'entrada li siga tornat sempre i quan hi haja abandonat el lloc on es projectava la pel·lícula abans de que finalitzara, ja que la llei obliga als empresaris a reflectar als seus programes i cartells amb claritat el contingut a desenvolupar. Si veu la pel·lícula completa, no podrà sol·licitar la devolució.

Amunt

Si se’n va la llum a meitat d’un espectacle i no es pot reaundar el mateix, tinc el dret a que em tornen el preu de l’entrada?

Segons la llei, el consumidor té dret a que es reintegre total o parcialment l0mporta de la seua entrada quan l'espectàcle o activitat recreativa es realitza siga suspesa o modificada sustancialment, excepte que els fets es produisquen ja començat l'espectacle o activitat i siguen ocasionats per causa de força major. Per exemple, en cas d'un apagó podem fixar-nos a l'eixida si aquest s'ha proferit també als locals colindants i fer-ho constar a la nostra reclamació.

Amunt

He trobat a un fontaner i m’agradaria saber què temps de garantía té el servei que em done.

El temps de garantia del servei prestat és el que facilite l'empresa i el temps de garantia de les peces o materials utilitzats serà de dos anys si son noves, i d'un any si són gastades.

Amunt

Quin terme de garantía tenen els aparats reparats per un SAT?

Totes les reparacions estàn garantides per un períodes mínim de tres mesos. Aquesta garantia afecta a tots els gastos que es poden ocasionar, tals com els de transport o desplaçament del personal.

Amunt

Quina garantía tenen les reparacions dels automòbils?

Com a mínim de 3 mesos o 2.000 km recorreguts des de la data d'entrega del vehicle.

Amunt

Què pasa si vuic tornar un telèfon mòbil?

Si després d'haver comprovat un producte volem tornar-lo, com a norma general no tenim dret a que ens tornen els diners. No obstant, alguns comerciants accepten tornar els diners i altres canviarlo per altre producte o donan un val de compra al seu lloc.

Però hi han alguns casos als que, al tornat el producte, sí tenen dret a que ens reintegren l'import abonat:

 • Si la publicitat de l'establiment o del propi producte anúncia que si no quedem satisgets ens tornen els diners.
 • A les ventes que s'efectuen amb la condició de poder tindre a prova el producte dins d'un terme acordat (en el cas de haver-se acordat, el terme serà de 7 dies).
 • A la venta fora d'establiment (per exemple, a domicili) i a la venta a distància, tenim dret a devolució i a que es reintegre l'import abonat, sense al·legar causa alguna, durant els 7 dies següents a la recepció del producte comprat.

Amunt

Tinc dret a que em tornen els diners del billet si el tren arriba amb retard?

En caso de retraso en la llegada del tren a su destino por tiempo superior a una hora, usted tendrá derecho a una indemnización equivalente al 50% del precio del billete. Si el retraso supera la hora y media, tiene derecho a la devolución del 100% del precio del billete.

Per a trajectes realitzats en alta velocitat i llarga distància, RENFE asumeix un compromís de puntualitat pel que amplia les garanties oferides als usuaris en cas d'arribar amb retard a la destinació:

Trens Alaris, Altaria, Alvia, Euromed i TALGO 200:

 • Retràs superior a 20 minuts: devolució del 25% de l'import del bitllet.
 • Retràs superior a 40 minuts: devolució del 50% de l'import.
 • Retràs superior a 60: minuts devolució del 100%

Amunt

Una vivenda nova de 3 anys y que té problemas del tipus: olors desagradables a la cuina, rajoles fixades malament, màrbre al bany foradat. Aquestos defectes, es poden reclamar tenint en comtpe la seua naturalesa i els anys de la vivenda?

Existeixen diferents garnties sobre les vivendes de nova construcció; una de 6 mesos (o un any, si es d'aplicació la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'edificació) per a vicis i defectes aparents i altra de 5 o 10 anys per a vicis i defectes ocults.

El terme legal que tenen les promotores o les constructores al seu cas per a subsanar els defectes no està reglamentat, pel que s'entén que hauria de ser en el terme més breu posible dins del període de garantia.

Per altra banda, al desconèixer en què data es va sol·licitar la llicència d'edificació per al projecte de la seua vivenda per part de la promotora, no podem determinar si es podria apalicar la Llei 38/1999 en el que respecta a garanties

 

Amunt

Te la obligació una constructora d’otorgar-me algún tipus de garantía sobre la vivenda nova al respecte de posibles defectes?

Sí, la Llei d'Ordenació de l'Edificació fixa uns termes temporals per a cada tipus de vici o defecte de construcció, sent:

 • Llicència Anual, sobre vicis o defectes d'execució que afecten a elements de terminació o acabat d'obra (visibles).
 • De tres anys, per vicis o defectes d'instalacions (llum, aigua, gas...) que ocasionen l'incompliment dels requisits d'habitabilitat.
 • De deu anys (o quinze segons el cas i contrastant amb l'Art. 1591 del Codi Civil) sobre els vicis o defectes que afecten a la cimentació, soports, vigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

Amunt

En cas de venta d’un producte defectuós, pot el venedor subsanar esta falta de conformitat mitjançant la entrega al consumidor de vales amb dada de caducitat de 2 mesos?

Quan es tracte de la devolució d'un producte defectuós, procedirà en tal cas l'aplicació de la Llei 23/203, del 10 de Juliòl, de Garanties a la Venta de Bens de Consum, segons la qual el venedor haurà d'entregar al consumidor un be que siga conforme el contracte de compraventa en els tèrmins establits a la mateixa. Per això, és necessari precisar que la falta de conformitat del be és distinta de l'atenció comercial que permet tornat productes pel simple desestiment del client.

En aquest, el terme de dos anys de responsabilitat del comerciant per faltes de conformitat que la Llei 23/2003 reconeix als consumidors, no permet tals exclusions, donat que els drets reconeguts per la norma són irrenunciables. Per tant, s'ha de distinguir entre la posibilitat de devolució dels productes, que els comerciants oferixen voluntariament d'acorda amb l'artivle 10 de la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, de la responsabilitat per falta de conformitat regulada a la Lei 23/2003.

Els remeis amb els que conta el consumidor per a solucionar una falta de conformitat són els contemplats a la Llei: reparació o sustitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, als termes fixats a la mateixa.

El venedor o el productor poden concedir altres drets adicionals, i entre ells pot trobar-se l'opció d'entregar vales bescanviables a l'interior de l'establiment abans que reparar el be no conforme, o permetre, amb aquestos vals, optar entre la substitució i l'adquisició d'altre be del mateix valor.

El que no pot ni el venedor ni el productos és desconèixer oreduïr els drets reconeguts al consumidor a la Llei, de forma que, als casos on siga pertinent la reducció del preu o la resolució del consumidor podrà exigir que es reintegre l'import a tornar en efectiu, i no a través de vals bescanviables. S'ha de assenyalar, per últim que en referència a l'anterior exposat, s'entén sense perjudici de les obligacions documentales que en matèria d'informació la Llei 23/2003 imposa al venedor a l'article 11.5 i que, en cap cas, operara com obstacle del exercici dels drets de l'usuari.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías