logo

Informació i etiquetatge

 

Si un producte està perfectament etiquetat però la seua publicitat induix a confusió en la seua composició, es por reclamar?

Sí, ja que està totalment prohibida qualsevol indicació, información, información o publicitat que puga portar o porte a confusió.

Amunt

Quina información ha de contindre la etieuta del calçat?

La etiqueta ha de contindre sobre els materials utitlitzats als componens principals del calçat. La informació es referia a les tres parts del calçat, es a dir: empenya, folre, plantilla i sola.

La composició del calçat haurà d’indicar-se mitjançant pictogrames o indicacions tesxtuals que designen materials específics. Les indicacions textuals es faràn com a mínim, en castellà.

No obstant, la normativa obliga a que l’etiqueta continga información sobre el material que siga majoritati, al menys, en el 80% per cent, medit en superficie de la empenya, el folre i la plantilla del calçat, i en el 80%, al menys, del volum de la sola. Si ningún material representa com a mínim el 80%, es facilitarà la información sobre els dos materials princpals que composen el calçat.

Amunt

En quina part del calçat ha de vores l’etiqueta?

La etiqueta haurà de portar-la, al menys, un de cada parell de sabates. Podrà fer-se mitjançant impressió, pegat, estampat o mitjançant un soport lligat.

L’etiqueta haurà de ser visinle, trobar-se ben subjectada i accesible. No podrá induïr a confusió al consumidor.

Amunt

Qui és el responsable de que la información de la etiqueta del calçat s’ajuste a la realitat?

El fabricant o el seu representant legal respondràn per a facilitar la etiqueta i la exactitud de la informació que continga. Quan ni el fabricant ni el seu representant legal estiguen establits a Espanya, esta obligació anirà a parar al responsable del seu primer llançament al mercat espanyol.

Així mateix, el detallista serà el responsable de la presencia del etiquetat sobre el calçat que venga i de que es corresponga amb la realitat del producte oferit.

Amunt

Poden vendre’m unes sabates sense etiqueta?

No. El Reial Decret 1718/1995, de 27 d’octubre, pel que es regula l’etiquetat dels materials utilitzats en els components princpals del calçat, obliga tant als fabricants com als venedors, a etiquetar el calçat, de tal forma que el consumidor final sàpiga de quins materials està fet.

Amunt

Vaig comprar-me unes sandalies sense cap etiqueta, han de portar-la?

El Reial Decret 1718/1995, del 27 d’octubre, pel que es regula l’etiquetat dls materials utilitzats als components principals del calçat, defineix “calçat” com tot producte amb sola destinat a protegir o cobrir els peus, incluides les parts comercialitzades per separat. Per tant, les sandalies estàn compreses en aquesta normativa i han de portar etiqueta que continga materials utilitzats a la seua fabricació.

Amunt

On puc veure la correspondència dels símbols del calçats o la explicació de la seua composició?

Segons la normativa, en els punts de venta al consumidr deurà exposar-se a un lloc destacat pròxim als articles de calçat, un cartell que explique el significat dels pictogrames. El cartell deu ser fácil visible i clarament legible pel consumidor, al igual que el tamany dels caracters i símbols o pictogrames, els quals han de ser suficientment grans per a facilitar la comprensió de la información.

Amunt

M’he comprat una bossa de mà. Cóm puc saber si és de pell i de què tipus d’animal procedix?

Als articles de pell, és obligatori indicar l’origen animal de la pell o el cuir (boví, oví, porcí…), per lo tant, ho podem saber llegint l’etiqueta.

Amunt

He comprat un clauer, però no porta etiqueta, és legal?

Si no poguera portar l’etiqueta perque es molt xicotet, vosté por veure les característiques del producte a la factura, que ha de mostrar l’establiment, si vosté ho exigeix.

Amunt

He comprat un artícle de bricolaje i al etiquetat només apareix el nombre de referència i la llegenda “Made in China”, sense més informació. És açò correcte?

No. Per a que l’etiquetat siga correcte ha de tindre la información següent: nom del producte, dirección o raó social del fabricant, instruccions d’ús, advertències de perillositat, potència màxima, tensió d’alimentació i consum energètic.

Amunt

He comprat unes ulleres per esquiar i he observat que a l’etiquetat no apareix el marcat CE. Ha de portar-ho?

Si. Aquest tipus d’article ha de dur sempre el marcat CE. A més a més, les ulleres han d’estar fabricades de forma que, durant les condicions normals d’ús, limiten la visió el menys posible i estiguen protegides contra l’entelament.

Amunt

És obligatori que una prenda de vestir indique cóm cal llavar-la?

No. L’etiquetat de conservació, que ens informa sobre cóm llavar, planxar i secar una prenda, no és obligatori. Si el fabricant decideix incorporar-lo, ha de ser correcte i no incloure a confussió al consumidor.

Amunt

Qui és el responsable de que la informació de la etiqueta del producte textil s’ajuste a la realitat?

El fabricant o el seu representant legal responen tant de facilitar l’etiqueta al consumidor com a facilitar la información que continga i de manera exacta.

Amunt

He comprat una camisa i la etiqueta que indica la composició està simplement cosida mitjançant un fil. És això correcte?

No. En prendes de confeccionament i punt, aquesta etiqueta ha de ser de naturalesa tèxtil i anar cosida a la pròpia prenda. En el cas dels calcetins, pantis o leotardos, l’etiqueta de composició pot anar pegada al producte.

Amunt

Per tal d’evitar malentesos, què información ha d’estar clarament exposada a disposició dels usuaris dels aparcaments?

Els preus, els horaris i les normes d’ús i funcionament del aparcament establits lliurement pels titulars del aparcament. Esta información ha d’arribar a l’usuari de manera fàcilment perceptible abans de contractar el servei.

Amunt

Tenen els restaurants la obligació d’exposar els preus a l’exterior del establiment?

Encara que als serveis de restauració regeix la llibertat de preus, és obligatori, per llei, donar-li la màxima publicitat. Així, els restaurants tenen la obligació de echibir la llista de preus tant a l’interior com a l’exterior del local, i en un lloc visible.

Amunt

He portat el traje a la tintorería i, al arribar a casa, m’he adonat de que el resguard no han indicat el preu de la neteja. Al establiment no he vist un llistat de preus. Cóm o on puc comprobar si em cobren

Les tintoreries estàn obligades a exhibir al públic els preus dels diferentes serveis que oferixen. Si no figuren, es poden demanar al empleat, que està obligat a mostrar-los.

Amunt

Quins són les dades que ha de tindre la etiqueta d’un producte alimentici?

  • Denominació del producte.
  • Llista d’ingredients.
  • Quantitat neta.
  • Data de caducitat.
  • Condicions especials de conservació i d’utilització.
  • Identificació de la empresa.
  • Identificació del lot de fabricació.

Amunt

Vaig comprar a una gran superficie un aliment suposadament ecològic però que no tenia registre sanitari ni l’autorització del Comité d’agricultura ecològica corresponent. Què hi puc fer?

El control en aquest tipus d’aliments és molt més estricte que als aliments que porten la menció d’ecològics. L’omisió del nombre de registre sanitari suposa una infracció en tres vies:

  • Administrativa, la reclamació s’iniciarà sol·licitant un full de reclamacions al establiment i tramiant-la a la OMIC. També pot deunciar-ho favant el Coité d’Agricultura ecològica.
  • Civil, pot presentar una demanda de responsabilitat contra el fabricant.
  • Penal, s’iniciarà a través de querella per delicte contra la salud pública contra el fabricant.

Amunt

Estic pensant al comprar una rentadora però m’agradaria comprar una amb la qual puga estalviar energía. Cóm puc fer-ho?

Hi ha una etiqueta energética que figura als electrodomèstics i que informa sobre el consum d’energia. Recomanem l’adquisició d’electrodomèstics amb índex d’eficiència energética elevada, encara que el seu preu puga ser superior. Compensarà l’estalviament energètic al llarg de la vida útil del aparell.

Amunt

És necessari que tots els productes porten l’etiqueta de la CE?

NO. Aquestes sigles indiquen que els productes han sigut fabricats seguint les directrius comunitaries de seguritat i atribuixen la responsabilitat d’aquest procés de fabricació al fabricant, al seu representant a la UE o al responsable de la seua comercialització. Per lo tant, només han de portar aquesta marca els productes pels quals s’han dictat les normes de seguretat concretes que lis afecten, com màquines, aparats electrodomèstics, aliments, etc.

Amunt

És obligatori que s’expose als aparadors dels comerços els preus dels productes exposats?

A tots els establiments, el preu de venda de cada producte, ha d’estar visible al públic, sense necesitat de que el consumidor tinga que sol·licitar la información. Els preus han de figurar a les etiquetes dels productes i als aparadors.

ATENCIÓ: Alguns comerços, per raons de seguretat, estàn exents de la obligació d’indicar els preus. És el cas de les joieries o peleteries.

Amunt

Quin preu he de pagar si el que marca el producte és diferent del que em cobren en caixa?

El comprador podrà exigir el més favorable a la seua butxaca.

Amunt

Vaig comprar un ventilador que em van dir que era molt fácil d’instal·lar, però les instruccions no contenien clarament tots els pasos, puc reclamar?

Efectivament la Llei prevé la posibilitat d’exigir responsabilitats en els casos on les instruccions del muntatge no siguen clares o no es facen adevertències expreses dels riscs, per tant entenem que el seu cas està perfectament recolit a la norma.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías