logo

Lloguers

Si un particular té un pis alquilat, a qui li correspon la realització de les obres d’amillorament?

Al arrendador. Ell és qui té que encarregar-se de realitzar totes les reparacions necessàries per a que la vivenda tinga les condicions mínimes d’habitatge. Només estaria exent quan el deteriorament provocat per l’inquilí o quan l’immoble resulta destruit per un incendi, inundació, etc.

Les xicotetes reparacions que exigisca el desgast per l’ús ordinari de la vivenda són per compte del inquilí.

Amunt

Què fiança em pot cobra un propietari per l’alquiller d’un pis?

La llei estableix que quan es firma el contracte d’alquiler, l’arrendatari ha d’aportar de forma obligatoria una fiança en metàl·lic, equivalent a una mensualitat de renta. A més a més, si les parts ho acorden al contracte, l’arrendador podrà sol·licitar-li altra tipus de garanties adicionals, per exemple, la presentación de nómines o avals personales o bancaris.

L’arrendador ha de tornar la fiança quan acabe el contracte. Si 30 dies després de l’entrega de les Claus, l’arrendatari no ha rebut la devolució de la fiança l’arrendatari haurà d’entregar els diners amb una recàrrega equivalent a l’interès legal dels diners.

Amunt

Pot l’arrendador augmentar la renta del alquiler per la realització d’obres d’amillorament?

Sí. Amb cinc anys després d’iniciar-se el contracte, l’arrendador pot realitzar obres d’amillorament i això li dona dret a elevat la renta anual. Però l’augment no pot ser més d’un 20% sobre la renta anual vigent al momento de la terminació de les obres.

Amunt

Por l’arrendatari d’una vivenda en alquiler realitzar obres en la vivenda directament i sense consultar amb el propietari?

No, no podrá realitzar obres que modifiquen la configuración de la vivenda sense el consentiment per escrit de l’arrendador.

Amunt

Cóm ha de ser el pagament de la renta d’un arrendament?

Excepte altre tipus d’acord, el pagament de la renta és mensual i cal pagar-ho durant els primers set diez del mes.

Amunt

Ha de donar l’arrendador un rebut justificatiu del pagament mensual de l’alquiler?

Sí, l’arrendador té la obligació d’entregar l’arrendatari un rebut o justificant del pagament de la renta, a no se que resulte satisfactoriament acreditat per altres mitjans, com el resguard de l’ingrès bancari.

Amunt

Amb quant temps d’antelació ha d’avisar l’arrendatari que no desitja renovar el contracte?

Com a mínim, ha de dir-ho 30 dies abans de la dada de terminació del contracte.

Amunt

Quina duració ha de tindre un contracte d’arrendament?

El temps del contracte d’alquiler s’acorda entre l’arrendador i l’inquilí. Si no es pacta cap termini, la duració será d’un any i es prorrogarà obligatòriament per períodes iguals fins arribar a una duració de cinc anys.

Amunt

Quines persones poden subrogar-se en el contracte d’alquiler de la vivenda quan mor l’arrendatari?

Si falta l’arrendatari, pot subrogar-se al contracte, sense que es modifique la seua duració:

  • El cònjuge que convisqui amb ell al momento de la mort.
  • La persona que haja convivit amb l’arrendatari de forma permanent en una rel·lació com la del cònjuge, durant els dos anys anteriors a la mort. Si hi ha descendència comú, és suficient amb la convivència.
  • Els descendents i els ascendents que hajen convivit amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la mort.
  • Altres parents fins el tercer grau col·lateral (tios i nebots carnals) amb una minusvalía igual o superior al 65%, que hàgin conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la seua mort.
  • Han de comunicar la intenció de vendre la vivenda i vosté, com a inquilí, té un dret d’adquisició preferent. El propietari ha d’oferir-li la compra del pis informant-lo del preu i les condicions. Vosté disposa d’un termini de 30 dies per a contestar.

Si el propietari no li ha fet eixa oferta o ven el pis a altra persona a un preuinferior al notificat, vosté pot impugnar la venda i adquirir-lo en les condicions en les que s’ha venut; és el anomenat dret de retracte, i pot exercitar-lo en el termini de 30 dies des de la notificació de la venda.

Amunt

Si el propietari del pis on visc d'alquiler decideix vendre'l, m'ho ha de comunicar? Què pasa si el propietari ven la vivenda sense notificar-me la venda?

Han de comunicar-li la intenció de vendre la vivenda i vosté, com inquilí té un dret d'adquisició preferent. El propietari ha d'oferir la compra del pis i informar-li del preu i les condicions. Vosté disposa d'un terme de 30 dies per a contestar.

Si el propietari no li ha fet cap oferta o ven el pis a altra persona a un preu inferior al notificat, vosté pot impugnar la venda i adquirir-lo a les condicions a les que s'ha venut; és el que s'anomena dret de retractament, i pot exercitar-lo en el terme de 30 dies des de la notificació de la venta.

Amunt

Si alquile un pis al meu nom, puc realquilar-lo?

La vivenda arrendada solament es pot subarrendar de forma parcial i prèvi consentiment del arrendador. A més a més, el preu del sostarrendament mai pot ser superior al del arrendament inicial.

Amunt

 

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías