logo

Multipropietat

Hi ha un contracte signat per una empresa per a la compraventa d’aprofitament per torns d’una vivenda. Els compradors no volen seguir el contracte i desitjen rescindir-lo, però la empresa venedora no l’admet. És legal que la empresa obligue a continuar amb el contracte al consumidor?

Sobre la base de la Llei 42/1998, del 15 de desembre, sobre drets d’aprofitament per torns de bens immobles d’ús turístic i normes tributaries, es disposa de 10 dies o 3 mesos (si es donen una sèrie de condicions), contades des del signament del contracte, per a desistir del mateix al seu lliure arbitrio, comunicant-lo fefaent a la entitat venedora (Art. 5º del contracte de compraventa que vosté presenta).

El contracte és privat entre el consumidor i la empresa venedora amb una sèrie de drets i obligacions per als signants.

Un contracte no pot rescindir-se unilateralent excepte que el condiconat general figure tal posiblitat i les conseqüències d’això o medie d’acord escrit entre les parts que revoque o modifique el contracte.

Amunt

Un particular desitja trencar el contracte de multipropietat d’un recinte vacacional amb l’empresa mitjançant la qual va adquirir per no estar d’acord amb els serveis prestats. L’empresa li ha derivat la responsabilitat de buscar comprador a altra distinta. És això posible?

El més recomanable en aquestos casos es posar-se en contacte amb la empresa d’una forma fefacent, es a dir, oper telegrama o burofac, amb acusament de recepció i certifiació de text en qualsevol dels casos, sol·licitant la relació mercantil que existisca entre les dos empreses implicades, donant un terme breu per a la contestació també de forma fefacent, i avisant que de contestar o fer-ho de forma insatisfactoria, es podrán prendre accions legals tendents a solucionar el problema.

Amunt

Una volta signat el contracte d’aprofitament per torns, es pot renunciar al mateix?

Si, la Llei 42/98, del 15 de desembre, concedix al consumidor el dret de desestiment i la facultat de resolució. En qualsevol dels dos casos es notificarà al empresari a través d’un medi que garantisca la constancia i la data d’enviament, (reueriment notarial, burofax o telegrama amb certifiació de texte i acusament de recepció).

Amunt

Fa 3 dies un consumidor va signar amb una empresa un contracte d’aprofitament per torns de bens immobles d’ús turístic. Ara ho ha pensat millor i no vol seguir endavant. Quant de temps té per al disentiment del contracte?

Segons el Art. 10.1 de la Llei 42/1998, del 13 de dessembre, sobre drets d’aprofitament per torns de bens d’ús turístic i normes tributaries, te deu dies des del signament del contracte.

Amunt

Els contractes d’aprofitament per torn, es regeixes només per la Llei 42/98 del 15 de dessembre?

No, a aquestos lis és aplicable tot l’Ordenament Jurídics Espanyol i, en especial, la Llei General per a la Defensa dels Conumidors i Usuaris, la Llei de Condicions Generals de la Contractació, en tot el referent a clàusules abusives, i el Codi Civil en quan a lo relatiu als contractes.

Amunt

Quina Legislació regula el tema de la multipropietat a Espanya?

La Llei 42/1998, de 15 de dessembre, sobre els drets d’aprofitament per torn de bens immobles d’ús turístic i normes que “tots els contractes que es referisquen a drets relatius a la utilització d’un o més immobles situats a Espanya durant un período determinat o determinable de l’anys queden subjectats a les disposicions d’aquesta Llei, qualsevol que siga el lloc i la data de la seua celebració.”

Amunt

Un consumidor acudix a unes oficines per a la posible compra d’una vivenda en règim de multipropietat. Després d’una venda llarga i prou agresiva per part del venedor, el consumidor signa el contracte. Després es dona compte de que el que li van dir, no es correspon amb el que ha signat. Es pot reclamar aquest incompliment?

En aquestos casos s’ha d’anar amb compte de no signar el contracte si ve indicat que està el comprador d’acord en que no poden aceptar ninguna promesa verbal que no estiga per escrit o debidament documentada, i que no han sigut presionats durant la presentació del contracte. En aquestos casis, i amb clàusula signada, no es podrà reclamar qualsevol condició que verbalment fora oferida.

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías