logo

Pressupostos

He portat a reparar una televisió que no està en garantía. He de pagar per la realització del pressupost?

Només està obligat a fer el pagament del pressupost si no ho acepta. El que li conbrarien en eixe cas aniria en funció del tipus d’aparell avariat: la quarta part del preu fixat per a l’hora de la mà d’obra, en cas de xicotets aparells d’ús domèstic; la meitat, en cas d’electrodomèstics de linia blanca (rentaplats, rentadora); i un hora per a línea marró i electrònica (televisor, video).

Amunt

Quant de temps té la empresa per a donar-me el pressupost de reparació d’un producte que no està en garantia?

Segons el Real Decret 58/1988, no han de passar més de cinc diez hàbils.

Amunt

Per a elaborar un pressupost per a un mudament, què criteris ha de tindre en consideració la empresa de mudament?

Es valoren, entre altres, les dades següents:

 • Els metres quadrats de la vivenda.
 • La quantitat i el tamany dels objectes que s’han de trasladar.
 • El tipus d’objectes.
 • El nombre d’operaris necessàris.
 • La facilitat del demuntatje dels mobles.
 • L’embalall dels objectes: si ho fa el consumidor será més barat.
 • L’existència del ascensor.
 • La facilitat d’accès al immoble.

Amunt

La empresa amb la que vaig contractar la mudança insisteix en donar-me el pressupost per telèfon. He d’acceptar-lo?

No. En realitat, per a realitzar un pressupost, s’han de tindre en compte una sèrie de premises com visitar el domicili, veure els accesos que tenen per a desallotjament dels objectes voluminosos, valorar quin és el mitjà de transport més adequat per a eixos ensers, etc. A més, ha de quedar escrit, per a poder reclamar si posteriorment la empresa modifica el preu al transcurs de la mudança.

Amunt

Cóm renuncie a tindre un pressupost previ i autoritze la reparació a l’hogar?

Es farà constar de forma expresa a un document d’ordre de treball, amb la frase: Renuncia al pressupost previ i autoritxe, escrita de puny i lletra del client, que també ha de signar.

Amunt

He contractar uns ebanistes i em van fer un pressupost, el qual vaig aceptar, i ara em comuniquen que el major. He d’acceptar-lo?

Segons l’Art. 3.5 del Decret 35/1995, de 20 d’abril, pel que es regula l’Activitat de Prestacions de Serveis a Domicili, les variacions del pressupost, qualsevol que siga la seua naturalesa, hauràn de constar per escrit i ser aprovats pel client/consumidor.

Amunt

Vaig sol·licitar un pressupost per a una reforma al meu domicili i em diuen que, com no ho he accpetat he de pagar la seua elaboració. És correcte?

Si. Si qua va demanar-ho li informaren que si no ho aceptaba hauria de pagar-ho. Al facturar-li la elaboració del pressupost poden cobrar-li pel deplaçament del professional.

Amunt

Quant de temps pot tardar un servei d’assitència tècnica en facilitar-me un pressupost? S’ha de pagar el pressupost?

El pressupost sol·licitat haurà d’estar a la seua disposició en un terme no superior a 5 dies hàbils.

Només haurà de pagar l0import de la elaboració del pressupost quan, una volta sol·licitat, no s’accepta. L’importa que s’haurà d’abonar serà el corresponent a:

 • 15 minuts del valor de l’hora de treball per a xicotets aparells d’ús domèstic.
 • 15 minuts de valor de l’hora de treball per als aparells de línea blanca (electrodomèstics com frigorífics, rentaplats, forns…)
 • 60 minuts del valor de l’hora de treball per als aparells de línia marró (televisors, reproductors de DVD, etc.) i electrónica.

Amunt

Un servei d’assitència técnica ha de donar-me un pressupost dels arreglos que ha de fer a la meua cadena de música?

Si, a l’aplicació de l’Art. 3.1 del Reial Decret 58/1988 sobre Protecció dels Drets dels Consumidors al Servei de Reparació d’Aparells d’Ús Domèstic

Amunt

Quant de temps de validesa tenen els pressupostos elaborats pels serveis d’asistència tècnica?

Tenen una validesa mínima de 30 dies.

Amunt

Al anar a arreplegar el meu ordinador, el servei tècnic m’ha donat una factura superior al pressupostat, perque, segons diuen, al reparar-lo es troben noves errades. Açò és legal?

Haurien d’haver avisat. Les avaries o defectes ocultes que, eventualment, puguen suggerir durant la confecció del pressupost o durant la reparació del aparell han de ser posats en coneixement de l’usuari. Si vosté hagués renunciat al pressupost previ per escrit, el SAT haurà d’informar-li, de la manera que considere més oportuna, de la existencia de la avaria o defecte ocult, sempre que la quantitat adicional que supose esta nova reparació no supere el 10% del valor del aparell (en el cas de que el seu valor siga inferior a 60,10 euros); el 8% del valor del aparell (en cas de que el seu valor estiga comprés entre 60,10 i 300,51 euros); o el 6% del valor del aparell (en el cas de que el seu valor supere els 300,51 euros).

Amunt

Quan es contracta el servei d’una grua, em tenen que entregar pressupost del servei?

Si. El prestador del servei de grua haurà d’entregar-li un pressupost, que ha de signar, i en el que han de constar les següents dades:

 • Matrícula del vehícle que va a prestar el servei.
 • Nombre i domicili del consumidor.
 • Marca, model i matrícula del vehícle objecte de transport.
 • Data i hora del començament de la prestació del servei i la prevista per a la seua finalització.
 • Descripció del servei, recàrrecs a aplicar, al seu cas, el nombre de kilòmetres a efectuar al trajecte, punt de partida i destinació.
 • Import total del servei desglosat.
 • Signa i DNI o passaport i/o segell del prestador del servei.
 • Data, firma i DNI o passaport del consumidor.

Tal pressupost ha de fer-se per duplicat, entregant-se una copia al consumido i l’altra al prestador del servei.

Amunt

Un servei de grua, pot cobrar el pressupost sol·licitat?

Puede hacerlo cuando el usuario no acepte el presupuesto, en concepto de gastos de elaboración del mismo. En todo caso, el importe no podrá ser superior a lo correspondiente al número de kilómetros recorridos desde donde se encuentra la grúa hasta nuestro vehículo.

Amunt

Un taller m’ha cobrat un preu per la elaboració d’un pressupost que, al meu enteniment, es abusiu. Han estipulat alguna cosa al respecte?

Vosté pot comprobar, per un lloc, el preu de l’hora de treball anunciat al taller, i per altre, el nombre d’hores establides per les distintes marques als tallers oficials, com necessàries per a diagnosticar la avaria i resposar el vehicle a les mateixes condicions que tenia quan es va entregar. El cost del pressupost no podrá ser superior al resultat de multiplicar les dos coses.

Amunt

Em van fer un pressupost de 200 euros per a reparar una avaria al meu cotxe. Vaig estar d’acord i el vaig acceptar. Quan vaig arreplegar-lo em van dir que la factura s’havia incrementat en 100 euros com a conseqüència a una avaria que no havien detectat anteriorment. H ede pagar-los?

La factura sempre ha de conincidir amb el pressupost. Si, al momento d’efectuar la reparació, el taller detecta que hi ha defectes ocults que no s’havien vist, té la obligació de comunicarliu i sols si vosté presta conformitat per escrit, el taller podrá efectuar la reparació de l’avaria no inclosa al pressupost.

Si el taller no li ho ha comunicat pot sol·licitar els fulls de reclamacions i disposar la seua queixa per escrit.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías