logo

Reparació i manteniment de la llar

Què documentació ha de sol·licitar un consumidor a un fontaner, per exemple, que va a realitzar una reparació al seu domicili?

El consumidor ha de sol·licitar:

 • Un full informatiu on apareguen els preus per temps de treball, gastos de desplaçament i serveis ofertats.
 • Pressupost prèvi debidament complimentat on conste el següent:
  • Nom i cognosm o denominació social, domicili, identificació fiscal i nombre de tekèfon del prestador del servei.
  • Nombre del Registre empresarial.
  • Nom, domicili del client, descripció del servei sol·licitat i dirección del lloca on s’han de realitzar les reparacions.
  • Preu de la mà d’obra.
  • Data aproximada d0inici i finalització del servei.
  • Preu total del servei
  • Període de validesa de la oferta realitzada al pressupost.
  • Data i firma, o segell del fontaner, en el que s’exprese.
  • Pressupost rebut abans de la realització dels treballs.

Amunt

Cóm renuncie a tindre un pressupost prèvi i autoritze la reparació?

Es farà constar de forma expresa a un document d’ordre de treball, amb la frase: Renuncia al pressupost prèvi i autoritze la reparació, escrita de puny i lletra del client que també s’ha de signar.

Amunt

Una comunitat de propietaris ha contractat amb una empresa de reformes la reparació del immoble. Les obres s’estàn retrasant amb relació amb el que verbalment es va oferir. Al contracte no s’ha especificat la data de finalització dels treballs. Pot exigir ara el consumidor al contratista que assenyale una data de finalització de les obres?

Només es pot exigir data de finalització si consta al contracte. Si la Comunitat vol tindre una data concreta de terminació de l’obra haurà de confeccionar, d’acord amb l’empresa, un document nou on figure, i ser signat per les dos parts.

Amunt

Vaig contractar amb un autònom la reforma de la vivenda i aquest va subcontractar alhora vàries de les activitats de reforma. Mentre les persones subcontractades feien la reforma ocasionen una avaria. Ara, l’autònom no es fa responsable del desperfecte per aquest motiu. Qui ha de fer-se càrrec de la subsanació?

El responsable de la reforma és l’autònom o empresa amb la que el consumidor haja contractat. Aquest pot subcontractar empreses u obrers, però aquestos contractes no els afecta a l’hora de demanar responsabilitats.

Si la persona contractada per a realitzar la reforma accedix a reparar el desperfecte, hauria de deixar-lo en iguals condicions que en origen.

Amunt

He contractat un albañil per a que realitze uns arreglos al meu domicili, puuc sol·licitar-li alguna información sobre els preus del treball?

Sí, si vosté ho sol·licita li han d’entregar un full informatiu on s’especifiquen els preus aplicables per temps de treball i gastos de desplaçament. Igualment, s’inclouràn els preus d’aquells servicis ofertats, així com els recàrregs a aplicar per treball efectuat amb caràcter d’urgència o fora de la jornada habitual.

Amunt

He contractat a un fontaner i m’agradaria saber quin és el temps de garantia del servei prestat.

El temps de garantia del servei prestat és el que li facilite la empresa i el temps de garantia de les peces o materials utilitzats será de dos anys si són noves, i d’un any si son utilitzades.

Amunt

He contractat a uns ebanistes i em van fer un pressupost, el qual vaig acceptar, i ara em comuniquen que el pressupost es major, he d’acceptar-lo?

Segons l’Art 3.5 del Decret 35/1995, de 20 d’abril, pel que es regula a l’Activitat de Prestacions de Serveis a Domicili, les variacions del pressupost, qualsevol que siga la seua natura, hauràn de constar per escrit i ser aprovats pel client/consumidor.

Amunt

A una reforma del hogar, pot un electricista utilizar materials de segon mà?

Poden utilizar-se amb la conformitat del consumir, és a dir, si el client signa junt la frase: “Autoritze la feina de materials ja utilitzats”:

Amunt

Vaig contractar a uns pintors i em van donar un pressupost on apareixia la data de finalització del treball. Eixa data va ser fa un mes, puc reclamar per la demora?

Sí, pot reclamar, excepte quan el prestador del servei (pintor), justifique la demora demostrant documentalment que el retard el va motivar un tercer.

Amunt

Vaig sol·licitar un pressupost per a una reforma al meu domicili i em diuen que, com no ho he acceptat, he de pagar la seua elaboració, és correcte?

Sí, si quan el va demanar el van informar que si no ho acceptava, hauria de pagar. Al facturar-li la elaboració del pressupost, poden cobrar-li pel desplaçament del professional.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías