logo

Senyals i entregues a compte

 

Vaig decidir cancel·lar la compra d’un moble que havia encaregar, perque va pasar el terme d’entrega del que em van parlar i me’l havien entregat. La empresa es nega torname la senyal que vaig entregar pel moble. És legal aquesta mesura? Es pot exigir la devolució dels diners pagats?

L’article 10 de la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista només estableix un terme de 7 dies per a desistir de la compra. Si la cancel·lació que vosté ha realitzat està dins del terme, ha de procedir a la devolució de les quantitats entregades.

Amunt

És llegal que la empresa de mudances em demane al cobrament del servei per adelantat?

No. Encara que la majoria de les empreses sol exigir el pagament per anticipat, segons la llei, vosté no està obligat a pagar fins que el servei s’haja completat. Intente arribar a un acord, com el pagament d’una senyal, i exigisca que açò aparega al contracte.

Amunt

He portat una prenda a una tintorería que té com a norma cobrar per adelantat. És això correcte?

Només si vosté està d’acord. Una tintorería només podrá cobrar per adelantat quan existisca conformitat expresa per part del client. Si es dona este cas, el servei adquirirà caràcter d’urgència i haurà de realitzar-se en el terme màxim de tres dies a partir de la data de recepció de la prenda, elevant-se tal terme sis en els serveis de tenyit.

Amunt

He signat un contracte de compra de vivenda en construcción, el promotor al signar el contracte no m’ha aportat el document que garantiz la devolució de les quantitats entregades a compte. Què hi puc fer?

En primer lloc, es recomana enviar un burofax o telegrama, sol·licitant que li ho remeta en un terme determinat. Si en aquest cas vosté no ho reb lo següent que ha de fer és presentar Reclamació aportant fotocopia de la següent documentació:

  • Publicitat de la vivenda; donat que el promotor està obligat a indicar en ella, si es dona la cirumstància de requerir quantitats anticipades abans de l’inici de les obres o durant el período de construcció tal circumstància e inclús ha de fer menció a l’Entitat garant, així com l’entitat Bancària o Caixa d’Estalvi on el comprador ha d’ingressar les quantitats anticipades.
  • Contracte de compra de la Vivenda.
  • Burofax o telegrama que haja enviat al promotor i resposta si l’ha obtés.

Amunt

Quin és l’import màxim que l¡Agència en spot demanar de depòsit sobre el total de l’import de viatge?

L’import màxim es del 40%, excepte si el pressupost de que el proveedor demane el pagament anticipat a l’agència de viatges. En tot cas, han d’entregar un rebuto n consten les quanties rebudes i els conceptes. Al momento de pagar el preu total, han de restar-nos eia quantitat adelantada.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías