logo

Servici de mudança

Per a elaborar un pressupost per a una mudança, qué criteris té en consideració la empresa de mudança?

Es valoren, entre altres, les dades següents:

 • Els metres quadrats del habitatge.
 • La quantitat i el tamany dels objectes que s’han de traslladar.
 • El tipus d’objectes.
 • El nombre d’operaris necessaris.
 • La facilidad del desmontatge dels mobles.
 • L’embalatge dels objectes: si ho fa el consumidor serà més barat.
 • L’existència de’ascensor.
 • La facilidad d’accès al immoble.

Amunt

Tinc dret a rebre un contracte que incloga totes les condicions de la mudança?

Sí, i eixe contracte ha d’ibcloure, al menys, les dades següents:

 • Nom i cognom o denominació social, domicili, identeificació fiscal i nombre de telèfon de l’empresa de mudança.
 • Nom, cognom i domicili del client.
 • Drets i obligacions de les parts.
 • Descripció del servei sol·licitat.
 • Data i lloc de càrrega i descàrrega dels objectes.
 • Fixació de la quantia de la responsabilitat asumida per la empresa. Segur contra danys i pèrdues de ensers.
 • Preu total amb desglossament de descomptes o increments per serveis especials (per exemple, embalatges especials, monta mobles, penja làmpares, etc.), impostos i modalitat de pagaments.
 • Forma per la que el consumidor pot posar fi al contracte i quantia de la indemització.
 • Procediment de resol·lució de litigis.
 • Signament de les parts.

Amunt

Vuic contractar un servei de mudança, què requisits he de comprobar per a estar segur de que es tracta d’una empresa legal i que presta un bon servei?

Comprove que l’empresa de mudances està inscrita al registre d’empreses de mudances de la Direcció General de Transpots de la Comunitat de Madrid i sol·licite información sobre si la empresa està en posessió de l’autorització especial per a la realització del servei de mudances, otorgat per l’Ajuntamet de Madrid. Aquest registre és públic, el que li permetrà informar-se, abans de prendre la seua decisió de contractar amb una o altra empresa, sobre què emperses de mudances han acreditat abans l’administració de els requisits que s’exigeixen. Les empreses que estàn inscrites al registres d’empreses de mudances de la Comunitat de Madrid podrán utilitzar un logotipo creat per a eixe fi i com símbol de qualitat per l’Administració, que els permetrà distinguir-se al mercat, oferint confiança als seus potencials clients.

Amunt

Vaig sol·licitar els serveis de mudança amb data i hora per escrit, però els operaris vingueren al dia següent. Es pot exigir a la empresa que torne els diners?

Si. En el cas de que les seues pertinences no s’arrepleguen o entreguen a les dades promeses, vosté podrá exigir el reembors dels diners.

Amunt

La empresa amb la que vaig a contractar la mudança insisteix en donar-me el pressupost per telèfon. He d’acceptar-lo?

No. En realitat, per a realitzar un pressupost, s’han de tindre en compte una sèrie de premises com visitar el domicili, veure els accesos que tenen per al desallotjament dels objectes voluminosos, valorar quin és el transport més adequat per a eixos béns, etc. A més, ha de quedar per escrit, per poder reclamar-hi si posteriorment l’empresa modifica el preu en el transcurs de la mudança.

Amunt

És legal que la empresa de mudances em demane el cobrament del servei per adelantat?

No. Encara que la majoria de les empreses sol exigir el pagament per anticipat, segons la llei, vosté no està obligat a pagar fins que el servei s’haja completat. Intente arribar a un acord, com el pagament d’una senyal, i exigisca que aparega al contracte.

Amunt

Tinc una sèrie d’objectes de valor que he de transportar. Puc fiar-me de la empresa que realitza el transport?

Algunes companyies conten amb caixes fortes i cambres cuirassades per obres d’art, objectes de valor… Si disposa de mobles o esculptures valuoses, fotografie-les abans de realitzar la mudança. D’aquesta forma, si pateixen desperfectes, tindràn més proves a l’hora de relamar-hi. Encara així, és aconsellable que vosté es responsabilitze personalment del transport de certs objectes com joies, pòlisses de segurs i altres documents de valor.

Amunt

Vaig contractar una mudança i, al acabar, vaig demanar-hi factura, però es van negar a donar-me-la. Tenen obligació de fer-ho?

Sí. Els prestadors d’aquestos serveis estàn obligats a entregar factura o justificant acreditatiu del servei prestat.

Amunt

En cas de tindre un problema amb una empresa de mudances, cóm puc reclamar-hi?

Si tenen algun problema, sol·licite el full de reclamacions. Aquestos establiments tenen obligació de tenir-la a disposició de l’usuari que la sol·licite. També pot dirigir-se a les oficines de consum, on li informaràn si la empresa està adherida al sistema Aribtral de Transport.

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías